R&D

Eventech is open to collaboration with private companies, governmental institutions, experts and industries from all around the world, we are ready to participate in funding programmes as European Union SME.

Among key achievements is Eventech’s ongoing involvement in multiple projects with European Space Agency.

If you have an idea of cooperating with Eventech in a joint project, you are welcome to contact us!

We are looking forward to participate in projects in following application areas: and not only:

 • Space and Satellite Laser Ranging
 • Free-Space and Deep-Space Optical Communications
 • Gravimetry
 • Quantum Technologies – Quantum Communication – Quantum Key Distribution
 • Time Transfer through Optical Fibers / Time Synchronization
 • Any Time Resolved Measurements
 • Atmosphere Aerosols Backscattering
 • Open Air Time Transfer
 • Terrestrial LiDAR
 • Altimetry
 • Data Transfer
 • Space LiDAR
 • OEM components for other applications

Let us cooperate!

Some of our projects:

 • Onboard implementation of the Multi-purpose Event Timer (MPET)
 • ESA Satellite Laser Ranging Operational Prototype. FOR COOPERATIVE TARGETS -G618-050GS
 • Compact universal time measurement block (CUTMB)
 • LIDAR and altimetry Specialized Timing Module (LSTM) – first phase of the HERA project
 • SPAce TImer for LIDars and Autocorrelation Sensors (SPATILIDAS)
 • Eventech Lidar Processor (EveLip)
 • Timer for Picosecond PPM based Lasercom Link (TiPiPLas)
 • HERA IMPLEMENTATION PHASE B2S2/C/D/E1
 • Multi-channel picosecond precise time tagging system with amplitude measurement for Satellite Laser Ranging with multiple pulse emission sources. Project Nr. 1.1.1.1/20/A/104
 • Development of Quantum Time-Tagger (QuanTiTag)

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 “Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” pētījums Nr. 1.7 “Precīzs laika vārtu ģenerators”

01.07.2023

01.07.2023 SIA Eventech sāka īstenot jaunu projektu “Precīzs laika vārtu ģenerators”.

Projekta mērķis ir radīt jaunu precīzu laika vārtu ģeneratoru (precision range gate generator), kurš paredzēts impulsu radīšanai noteiktos laika brīžos attiecībā pret diennakts laika skalu.

Plānotie projekta rezultāti ir:
1) Izstrādāts un notestēts laika vārtu ģeneratora prototips.
2) Sagatavota dokumentācija (lietotāja instrukcijas) un programmas nodrošinājums lietotājam.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda 108 307,17 EUR. Publiskā finansējuma apmērs: 65598,72 EUR jeb 60,57% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Quarterly Updates for Project Nr. 1.1.1.1/20/A/104

Update 09.09.2023

Sagatavota zinātniskā publikācija MTTW’23 konferencei “Nonlinearity calibration method for the picosecond Precision Time Interval Meter”

Turpināts darbs pie trešā prototipa salikšanas un darbspējas analīzes. 

Veikta pirmā un otrā prototipa testēšana laboratorijas apstākļos. 

Update 09.06.2023

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering – AIEEE, Lietuvā Viļņā 27. – 28. aprīlī.

Sagatavotas zinātniskas publikācijas un prezentācijas AIEEE konferencei “Multi-channel synchronisation for picosecond time-tagging system” un “Study on

Thermal Stability of Multi-channel Picosecond Precise Time-Tagging System”.

Turpināts darbs pie trešā prototipa izstrādes shemtehniskiem risinājumiem, saglabājot moduļstruktūru.

Izstrādātas principiālas shēmas WIND Lidar paplašinātā lietojuma notikumu taimera modulim.

Veikta shēmtehniskā risinājuma atkļūdošana.

Update 09.03.2023

Project (Nr. 1.1.1.1/20/A/104) Update 09.03.2023

Sagatavoti pēcpublikācijas materiāli IWRL konferencei “State report of current developments for picosecond preci-sion Time-Tagging systems”.

Sagatavots un iesniegts patenta pieteikums “Nejaušas kļūdas interpolācijas stabilizācijas metode pārveidošanai “laiks-kods”.

Sagatavots konferences raksts “Multi-channel synchronisation for picosecond time-tagging system”.

Sagatavots žurnālraksts “Compensation of accuracy error”.

Pabeigti otrā prototipa testēšanas darbi, kuru amplitūdas mērījumu rezultāti iekļauti atbilstošā atskaitē “Event Timer prototype with 5 independent time recorders at one time-scale with high accuracy and amplitude measurement capability”.

Veikti darbi pie trešā prototipa izstrādes shēmtehniskajiem risinājumiem, saglabājot moduļstruktūru:

1. Izstrādāts shēmtehniskais risinājums WIND Lidar paplašinātā lietojuma notikumu taimera  modulim un veikta tā simulācija.

2. Izstrādāta spiedplate WIND Lidar paplašinātā lietojuma notikumu taimera  modulim.

Update 09.12.2022

Project (Nr. 1.1.1.1/20/A/104) Update 09.12.2022


Septembrī SIA Eventech piedalījās meistarklasēs “IEEE Lithuania and Latvia Sections Workshop on Microwave Device and Systems” (“IEEE Lietuvas un Latvijas sekciju seminārs par mikroviļņu ierīcēm un sistēmām”), kurās prezentēja projektu.

Novembrī SIA Eventech prezentēja projekta rezultātus 2 starptautiskās konferencēs:

 • “22nd International Workshop on Laser Ranging” (“22. Starptautiskais seminārs par lāzera diapazonu”), Spānijā, Yebes observatorijā.
 • “The International Timing and Sync Forum 2022” (“Starptautiskais laika un sinhronizācijas forums 2022”), Vācijas pilsētā Diseldorfā.


Turpinās darbs pie žurnālpublikācijas “Laika intervāla mērījumu precizitātes kļūdas kompensācija” sagatavošanas par jauno temperatūras stabilizācijas metodi, kas veicina notikuma taimera darbspējas stabilitātes uzlabošanu.

Turpinās otrā prototipa projektēšanas darbi, ievērojot iepriekš izstrādāto moduļa struktūru.

Update 09.09.2022

Project (Nr. 1.1.1.1/20/A/104) Update 09.09.2022

Pabeigta un iesniegta vidusposma atskaite ar visiem saistītiem pielikumiem.

Pabeigta atskaite par notikumu taimera prototipa ar 5 neatkarīgiem laika reģistrācijas kanāliem

izveidi, dizaina īpašībām un testēšanas rezultātiem.

Sagatavoti prezentācijas materiāli starptautiskai konferencei ISF par jauna notikuma taimera

izstrādi.

Iesākts darbs pie žurnālpublikācijas “Compensation of accuracy error for time interval

measurements” sagatavošanas par jauno temperatūras stabilizācijas metodi kas veicina notikuma

taimera darbspējas stabilitātes uzlabošanu.

Iesākti otrā prototipa projektēšanas darbi, ievērojot moduļa struktūru ar:

 • Vadības paneli, kurā ir pulksteņa ģenerators, kalibrēšanas signāla maršrutēšana, vadības apakšsistēma, ārējie sakari, barošanas avota apakšsistēma,
 • 5 sloti parastajiem funkcionālajiem moduļiem – veidi tiks norādīti zemāk,
 • 1 slots funkcionālajam modulim ar īpašām funkcijām vai papildus parastais slots.

Parastie funkcionālie moduļi veic:

 • Laika mērīšanas pieaugošā impulsa frontā
 • Laika mērīšanas krītošā impulsa frontā
 • Amplitūdas novērtējums zināmai signāla formai
Update 09.06.2022

Project (Nr. 1.1.1.1/20/A/104) Update 09.06.2022

Pabeigta notikumu taimera prototipa ar 5 neatkarīgiem laika reģistrācijas kanāliem testēšana laboratorijas apstākļos, ieskaitot temperatūras stabilitāti. Veikta testēšanas rezultātu reģistrācija, analīze, apkopošana, rekomendāciju izstrāde. Par 5 kanālu notikumu taimera prototipa izveidi, dizaina īpašībām un testēšanas rezultātiem ir gatavota analītiskā atskaite.

Veikts izpētes darbs par notikuma taimera darbspējas stabilitātes uzlabošanu izmantojot temperatūras stabilizācijas metodes. Izstrādāta jauna temperatūras stabilizācijas metode. Metodei tika sagatavots un iesniegts patenta pieteikums.

Update 09.03.2022

CFLA Project (Nr. 1.1.1.1/20/A/104) Update 09.03.2022

Ir izstrādāts 5 kanālu sistēmas prototips ar uzlabotu signālu dalītāju  – Active splitter 2.0. Signālu dalītāja izstrādei tika pasūtīti PCB plate un komponenti, veikti lodēšanas darbi un elektriskās shēmas testēšana un regulēšana.

Tika notestēta 5 taimeru sinhronizācijas metode, izmantojot Active splitter 2.0.

Eksperimenti tika veikti pastāvīgā un mainīgā temperatūrā. Eksperimentu rezultātā izdevās panākt, lai 5 taimeri strādātu vienā laika skalā. Tika analizēta katra taimera sinhronizācija ar kursa laiku, savstarpēja sinhronizācija katram taimeru pārim. Rezultāti tika statistiski apstrādāti un apkopoti.

Rezultātā 5 taimeru sinhronizācijas precizitāte sasniedz aptuveni 10 ps, kas nav pietiekami. Turpmākajā darbā tiek analizēti trokšņu cēloņi un apsvērtas sistēmas uzlabošanas iespējas. 

Update 13.12.2021

CFLA Project (Nr. 1.1.1.1/20/A/104) Update 13.12.2021

Ir pabeigts darbs pie pirmo hipotēžu pārbaudes. Tirgū nav mikroshēmu, kas spētu nodrošināt piko vai pat sub-piko sekunžu precizitāti, tāpēc tika izvirzīta 1. hipotēze:
Lai daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēma sasniegtu projekta uzstādītos tehniskos parametrus, ir nepieciešams veikt uztvertā signāla priekšapstrādi, palielinot mērāmo laika sprīdi, savukārt notikuma momenta noteikšanai izmantot etalonsignālu zināmās attiecības.

Veikta izstrādātās plātes testēšana, iestatījumu pieregulēšana, eksperimentālie mērījumi. Rezultāti ir apkopoti zinātniskā rakstā “Performance evaluation of measured time stretching approach for event timer” un prezentēti starptautiskajā konferencē Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering AIEEE’2021.
Rezultātu prezentācijai veikti raksta korektūras un formatēšanas darbi, sagatavota prezentācija (pielikums 2), realizēta uzstāšanās starptautiskajā konferencē Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering AIEEE’2021. Par darba prezentāciju iegūts labākā raksta apbalvojums no AIEEE’2021 konferences organizatoriem.

Veikta Eventech notikumu taimeru sinhronizācijas izpēte. Izstrādāta koncepcija notikumu taimeru sinhronizācijai un uz to balstīta pirmā prototipa koncepcija.

Veikta izstrādātās koncepcijas validācija laboratorijā. Validācijas eksperimenta iestatījums ir parādīts Attēlā 1. Eksperimentā tika izmantoti trīs notikumu taimeri, signālu sadalītājs, frekvences ģenerators un mehāniskais slēdzis. Trīs taimeriem vienlaikus tika padots 9000 sekunžu ilgs PPS signāls. PPS signālus vienlaikus uztvēra trīs taimeri. Ar programmas palīdzību tika aprēķināta un grafiski attēlota starpība starp kursa laiku un mērījuma rezultātu, sinhronizācijas starpība starp taimeriem un RMSE parametru. Mērījumu rezultāti tiek apkopoti. Ir izveidots BOM (Bill of Material) pirmā prototipa izstrādei.

Veikti arī projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi – organizēta meistarklase “Picosecond precision time measurement technology and its applications” starptautiskajā konferencē Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering AIEEE’2021.

Update 09.09.2021

CFLA Project (Nr. 1.1.1.1/20/A/104) Update 09.09.2021

Pārskata periodā tika veikti šādi darbi:

 • Asinhronizācijas intervāla mērīšanas testa plates pabeigšana un ražošanas failu sagatavošana.
 • Pasūtītas PCB testa plates un komponenti prototipam.
 • Lodēšanas darbi – komponentu montāža uz jaunās PCB.
 • Elektriskās shēmas atkļūdošana un pieregulēšana.
 • Pasūtītas PCB testa plates.
 • Lodēšanas darbi – komponentu montāža uz jaunās PCB (shēmas ir parādītas 2. attēlā).
 • Elektriskās shēmas atkļūdošana un pieregulēšana.
 • Testēšanas metodoloģijas izstrāde.

Paralēli tika realizēti sekojošie pētījumu darbi daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēmas ar amplitūdas mērījumiem satelīta lāzerlokācijai ar vairākiem impulsu emisijas avotiem realizācijas padziļinātai izpētei:

Shēmas izveide laika interpolācijai intervālos starp kursa taimera notikumiem ar šādiem parametriem:

RMS izšķirtspēja ≤ 3 ps

“Mirušais” laiks ≤ 30ns.

Papildus tika izpētīts ECL loģikas komponentu tirgus, kā arī ECL loģikas diferenciālo izeju terminācijas īpašības lai samazinātu nelineārus kropļojumus temperatūras svārstību laikā. Un izstrādāta teorētiskā metode nelinearitātes kalibrēšanai viļņformas interpolācijai, balstīta uz pietuvināto skalu ar izšķirtspēju ~ 70ps, līdz 1ps.  

Update 09.06.2021

CFLA Project (Nr. 1.1.1.1/20/A/104) Update 09.06.2021

Tika veikta vairāku shēmtehnisko daļu izstrāde trīces testēšanas iekārtai:

1. Secība: ātrs komparators (ar līmeņa pielāgošanu), kam seko trīsstūra ģenerators, kuru kontrolē detektētais notikums. Šī shēmtehniskā daļa tiks pārbaudīta, lai darbotos kā vadāma aiztures līnija, lai uzlabotu iespējamo aiztures nenoteiktību starp kanāliem (tā kā gala ierīce ir daudzkanālu sistēma).

2.  Virknē saslēgta 4 FPGA PLL ķēde lai pārbaudītu kalibrēšanas frekvences signāla veidošanas iespēju ar 2 ps precizitāti attieciba pret etalonfrekvenci.

3. Starpfrekvences heterodīns uz 2 kristālu oscilatora. Šo daļu paredzēts izmantot kā etalona superprecīzu kalibrētu starpfrekvences ģeneratoru priekš frekvences-temperatūras neatkarības novērtēšanas/nodrošināšanas.

Lai sasniegt mērķi uzbūvēt universālo  testēšanas plāti, lai mērītu trīci, ko injicēja FPGA Altera IV iekšējā loģika tika paveikta virkne uzdevumu:

– publiskās literatūras apskats un analīze;

– komponentu dokumentācijas pārskatīšana un analīze;

– trīsstūra impulsa simulācija, izmantojot LTSpice programmatūru;

– pirmatnēja shēmtehniska risinājuma izstrāde;

– pirmatnēja shēmtehniska risinājuma komponentu pieejamības pārbaude;

– shēmtehniskas risinājuma korekcija atbilstoši komponentu pieejamības pārbaudes rezultātiem;

– FPGA izeju definēšana, izmantojot programmatūru Quartus;

– PCB komponentu izvietošana;

– PCB celiņu projektēšana;

– Testēšanas FPGA koda izstrāde.

Rezultātā ir sagatavota trīces testēšanas plātes shēma, 2 PCB plātes, pasūtīts BOM (Bill of Material), izstrādāts FPGA testēšanas kods.

About the Project 09.03.2021

In Q1 2021 Eventech signed contract for new timing sytestem development with CFLA (09.03.2021)

Projekts 1.1.1.1/20/A/104 “Daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēma ar amplitūdas mērījumiem satelīta lāzerlokācijai ar vairākiem impulsu emisijas avotiem”

Parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par ERAF projekta “Daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēma ar amplitūdas mērījumiem satelīta lāzerlokācijai ar vairākiem impulsu emisijas avotiem” īstenošanu.

SIA Eventech darbības programmas 1.1.1. “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” 4. kārtas ietvaros 2021.gada 09. martā ir parakstījusi līgumu Nr. 1.1.1.1/20/A/104 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) projekta “Daudzkanālu pikosekundes precizitātes laika zīmoga sistēma ar amplitūdas mērījumiem satelīta lāzerlokācijai ar vairākiem impulsu emisijas avotiem” īstenošanu.

Projekta mērķis ir radīt augstas precizitātes sinhronizācijas tehnoloģiju, Notikumu Taimerus, ar vairākiem kanāliem un amplitūdas mērījumu iespējām satelīta lāzerlokācijas (SLR) stacijām ar vairākiem impulsu emisijas avotiem.Jaunā sinhronizācijas sistēma ļaus iegūt datus par slīpuma pieaugumu, ekstremitāti, slīpuma samazinājumu no vairākiem avotiem un analizēt signāla amplitūdu. Šī informācija ievērojami cels mērījumu precizitāti un pavērs jaunas iespējas zinātniekiem, kuri strādā satelītu pozicionēšanas, sinhronizācijas un ģeodēzijas jomā.

Turklāt, tehnoloģija būs pielietojama Imaging-Flash LIDAR un trīsdimensiju skenēšanas sistēmām, gravitācijas lauka mērīšanai, kvantu komunikācijām, lāzera sakariem (T2L2), Kosmosa internets (IoS) u.c.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda 379 584,50 EUR. Plānotais ERAF atbalsta apmērs: 303 667,60 EUR jeb 80% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Contract with LIAA (SKV-L-2016/584)

More Info

SIA Eventech ir noslēdzis  līgumu Nr. SKV-L-2016/584  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu dazados pasākumos (Space Expo, ISD, Dubai Expo2020, IAC) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Development project for 2019-2020

More Info

On June 1st  2019 Eventech started R&D project in order to develop new Timer (Time OF flight Time Tagging systems) with multiple inputs, higher accuracy (<2ps) and  shortened dead time (<50ns). New Timer will meet high standards required for Flash LiDAR  and 3D scanning systems.

Project “Eventech Event Timer – 2 (EET-2)” with No.: 1.2.1.1/18/A/006 sponsored by European Regional Development Funds.

SIA Eventech īsteno pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātībā” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā ” Atbalsts produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otras projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: Eventech Event Timer – 2 (EET-2) Projekts  Nr. 1.2.1.1/18/A/006 Projekta Mērķis ir izpētīt un izstrādāt jaunu notikumu laika mērīšanas ierīci (notikumu taimeris) ar palielinātu mērīšanas ātrumu (Fast Event Timer – FET), kas ievērojami pārspēs iepriekš Eventech ražotās ierīces A033-ET ātrdarbību un nodrošinās nepieciešamo notikumu reģistrāciju tādās frekvencēs un sekvencēs, kas ir nepieciešamas Flash LiDAR un 3D skenēšanas uzdevumos, un ne tikai.

Pirmajā ceturksnī ( 01.07.2019 – 30.09.2019) SIA Eventech izpētīja un atlasīja notikumu laika reģistrācijas metodes un to modifikācijas iespējas, lai nodrošinātu FET parametrus saskaņā ar uzdoto specifikāciju. Eventech sastādīja un izpētīja iespējamo elektrisko principshēmu, kā arī veica iespējamo komponenšu atlasi un to aizvietojamības analīzi balstoties uz izstrādātajiem simulācijas modeļiem aizkavējumu lielumu ietekmes uz stabilitāti noteikšanai.

Otrajā ceturksnī ( 01.10.2019 – 31.12.2019) tika veikta galveno funkcionālo mezglu variantu eksperimentāla pārbaude. Uz eksperimentu pamata tika izstrādāta optimāla shēmtehnika galvenajiem mezgliem un tās realizācija iespedshēmas platē. Tika sastādīta provizoriskā blokshēma kopējai sistēmai, izstrādāti galvenie FPGA aparātprogrammatūras moduļi, kā arī noteiktas FET parametru robežas un sastādītas vispārējas veiktspējas prognozes.

Trešajā ceturksni (01.01.2020-31.03.2020) tika izpētītas iespējas realizēt FET ar paaugstinātu notikumu reģistrācijas ieeju skaitu un paplašinātu funkcionalitāti. Tika nolemts realizēt modificētu FET ar 16 ieejas kanāliem, sastādīta modificēta FET shēmtehnika un veikta iespiedshēmas plates izstrāde, kā arī sagatavots plāns modificētā FET funkcionālai un parametriskai testēšanai.

Ceturtaja ceturksni (01.04.2020-30.05.2020) projekts tika veiksmīgi pabeigts, kur tika izstrādāts un pārbaudīts FET ar 16 kanāliem.

SIA Eventech ir noslēdzis 2.07.2019 līgumu Nr. VP-L-2019/40 ar Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūru par atbalsta saņemšanu vaučera programmas ietvaros. Pētījuma mērķis ir izstrādāt  paatrinatu interfeisu  prieks Eventech taimerim A033-ET.

Development project for 2016-2017 with support from European Space Agency

On February 1st, 2016 Eventech in partnership with Institute of Electronics and Computer Science and Czech Space Research Centre launched a 2 year project for development of multi-puropose on-board event timing module with support of European Space Agency. Read more

More Info

Eventech has been awarded with its first European Space Agency contract (No. 4000115326/15/NL/NDe “On-board implementation of the multi-purpose Event Timer” and started execution of the 2 year project on February 1st, 2016. It was planned to deliver results by December 2017, however final steps were implemented in 2019.

Project execution partners – Latvian (Institute of Electronics and Computer Science) and Czech (Czech Space Research Centre, currently BD Sensors).

The basic goal of the project was to transform existing commercial technology and create an innovative, competitive on the world market, multi-purpose Event Timer (MPET) for Space related applications having design hardened against heavy radiation, wide-range temperatures, vibrations and shocks that may appear within the space environment.

Target developed product applications:

 • Space laser ranging
 • Time synchronisation
 • Space altimetry / LiDAR
 • Deep Space Optical Communication / Information transfer
 • Space debris tracking and detection

MPET project needs:

 • Access to industrial partners
 • Industrial expertise support
 • Commercialization partners
 • Product specification requirements

Executed project stages:

 • On-board Event Timer module detailed specifications – March 2016
 • Event Timing applicable technology choice – April 2016
 • Design docs for Breadboard 1 – May 2016
 • Assembled Breadboard 1, positive working hardware experimental test results – August 2016
 • Preliminary VHDL code for FPGA – August 2016
 • Testing software for module evaluation – August 2016
 • VHDL entity for the embedded calibration in the FPGA – October 2016
 • Design docs for Breadboard 2 – November 2016
 • Assembled Breadboard 2, working hardware with positive test results and close functionality to EM and QM – January 2017
 • Successfully passed Preliminary Design Review with ESA on-site – January 2017
 • Design docs for Engineering Model – February 2017
 • Design docs for Qualification Model – May 2017

Next project stage:

 • Assembled Engineering Model, working hardware with positive test results and close functionality to QM – January-February 2019
 • Delivery of final presentation to ESA and participation in 2019 Mechanisms Workshop & Final Presentation Days at ESTEC – February 2019

Disclaimer: the view expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Space Agency.

ERDF co-financed R&D project

More Info

On June 30, 2015 a 1.5 year European Union co-financed project launched in January 2014 together with Institute of Electronics and Computer Sciences (IECS) of Latvia was succesfully finished.


The name of the project „Universal event timer for SLR, LIDAR and 3D scanning applications” and the general aim was industrial research in order to improve the performance of an existing Event Timer A033-ET and to develop a new type of compact, and universal event timer to fit not only SLR but other new applications like LIDARs, long range 2D/3D scanners, absolute gravimetry and free-space or deep space optical communication systems (FSO or DSO), as well as for other applications that requires accurate time measurements and outperform similar devices manufactured by Agilent Technologies, Pendulum, ORTEC, GuideTech, Racal Instruments, Acam-messelectronic etc.

In terms of the project several new event timing modules were developed:

 • Compact Event Timing Module (CETM)
 • Fast Event Timer Module (FETM)
 • Doubled Event Timer Module (DETM)

All modules are very compact and low power consumption products created in accordance with a demand for such design from industry and our business partners.
Parameters of CETM:

 • One measurement channel; two inputs (one for fire events/pulses – Start Input, one for return events/pulses – Stop Input)
 • Accuracy of time interval measurements – better than 8 ps (expected RMS resolution)
 • Measurement time: less than 35 ns
 • On-board FPGA memory for up to 2 K registered events
 • External 10 MHz reference source or internal system clock 100 MHz
 • PC interface: parallel port EPP mode or USB 2.0
 • Basic soft for WinXP
 • External power supply: +5V (500mA)
 • Size of the board – 90mm x 150mm 

Eventech holds exclusive license for new product technology and welcomes partners for further product development and cooperation.

Project results are published in open sources (publications), IECS and Eventech homepages, and are available in conferences and seminars.

Both Eventech and IECS are interested and ready to develop application specialized devices if there is a demand from industry or potential business partners.


Scroll to Top